Od 1.2.2020 je možné žádat o zvláštní režim EET
01. 02. 2020 3 369

Dnešním dnem vchází v platnost další část novely o EET, která se týká evidence tržeb ve zvláštním režimu.

To znamená, že poplatníci daně z příjmů fyzických osob a poplatníci daně z příjmů právnických osob, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, mohou žádat na svém příslušném finančním úřadě o povolení tohoto zvláštního režimu.

O zvláštní režim tak mohou žádat poplatníci, kteří nejsou plátcem DPH v České republice, nemají více než 2 zaměstnance a výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč, a ani předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesáhne 600 000 Kč.

První nápor žadatelů se tak očekává na finančních úřadech již toto pondělí. Žádostmi o povolení zvláštního režimu, které byly podány před dnešním datem, se budou finanční úřady zabývat také až po dnešním dnu.

Finanční úřad má na rozhodnutí 30 dnů ode dne podání žádosti. Rozhodnutí se pak stane účinným dnem následujícím po dni, kdy si poplatník převzal blok účtenek od finančního úřadu, nejpozději však 15. dnem ode dne oznámení rozhodnutí o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu.

Rozhodnutí může být poplatníkovi oznámeno datovou schránkou, poštou, a však očekává se využívání způsobu postupu, kdy k oznámení rozhodnutí dojde v rámci jednání přímo na finančním úřadě, kdy správce daně poplatníkovi spolu s rozhodnutím předá také potřebný počet bloků účtenek.

Z toho důvodu by měl mít poplatník již při podání žádosti jasnou představou o počtu bloků, který reálně odpovídá počtu jeho hotovostních tržeb za 4 kalendářní čtvrtletí. Kvalifikovaný odhad počtu bloků musí být racionálně podložen a být v souladu s podnikatelským záměrem. (1 blok účtenek obsahuje 100 účtenek k vystavení, tj. lze jej využít pro 100 uskutečněných tržeb.

V případech, kdy bude rozhodnutí oznamováno jinak než prostřednictvím protokolovaného jednání, může poplatník blok účtenek vyzvednout na úřadě ihned poté, co rozhodnutí obdrží, případně může k tomuto úkonu přistoupit až bezprostředně před tím, než začne přijímat evidované tržby. Pokud by poplatník přijal evidovanou tržbu, přestože ještě nemá přiděleny bloky účtenek, vystavuje se riziku sankce.

Daňovým poplatníkům, kterým bude povolena evidence tržeb ve zvláštním režimu, tak nevznikne povinnost žádat si o autentizační údaje a generovat si certifikát pro evidenci tržeb.

Po převzetí bloků účtenek již nic nebrání tomu, aby tito daňový poplatníci začali v tomto režimu evidovat. Avšak i tato povinnost platí od 1. 5. 2020. Povolení se vydává bez časového omezení a zaniká buď zrušením povolení finančním úřadem na žádost poplatníka nebo z moci úřední, nebo okamžikem zaslání údajů o evidované tržbě správci daně datovou zprávou, tedy online.

Stejně jako u evidence tržeb v online režimu, kdy je poplatník povinen vystavit ve své provozovně informační oznámení o tom, že eviduje tržby v běžném režimu, tak i u zvláštního režimu musí být splněna tato povinnost oznamující způsob evidence tržby.

Znění oznámení je: „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“

Evidence tržeb ve zvláštním režimu pak spočívá v plnění těchto povinností: Daňový poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit zákazníkovi účtenku z bloku účtenek, a to s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek, dále je povinen uchovat stejnopis vystavené účtenky, a to až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje (úprava lhůty pro stanovení daně je obsažena v § 148 daňového řádu), a podat správci daně za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém se uskutečnila evidovaná tržba, došlo k jejímu vrácení či opravě, oznámení o tržbách, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Další informace ke zvláštnímu režimu se můžete dozvědět také v našem exkluzivním rozhovoru na téma 3. a 4. vlny EET s panem Ing. Petrem Živným, který najdete zde.

Vzorový formulář žádosti o zvláštní režim pro kadeřnictví naleznete zde.

Vzor účtenky vystavené ve zvláštním režimu pak naleznete zde.

Zdroj :nejKASY.cz